Ova stranica nastala je u okviru projekta ”Ni klijent, ni gazda! – Za integritet zapošljavanja u javnom sektoru”, koji je podržan u okviru programa ”OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE”, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa fondacijom Friedrich-Ebert-Stifung (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) i NVO Politikon mreža i u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Instituta alternativa i ni na koji način ne odražava stavove donatora.

Javna preduzeća

Da li procedure donošenja akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji podrazumijevaju sprovođenje prethodnih analiza i stručna mišljenja?

OBJAŠNJENJE:

Zakoni u ovoj oblasti, ali ni statuti, odluke o osnivanju, pravilnici o sistematizaciji pojedinačnih preduzeća – ne prepoznaju obavezu analize prije usvajanja pravilnika.

Dodatno, Zakonom o privrednim društvima nije predviđeno dostavljanje mišljenje od nadležnog ministarstva na predlog akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, na način kako je to propisano Zakonom o državnoj upravi za ministarstva i ostale organe uprave.

Analizom dostupnih pravilnika (nasumično odabrani RTCG, Monteput) nije zabilježeno da je u postupku donošenja istih sprovedena prethodna analiza ili pribavljeno stručno mišljenje. U pravilnicima se navodi da su doneseni na osnovu Zakona i Statuta (za RTCG Zakon o nacionalnom javnom emiteru i Statut preduzeća; za Monteput Zakon o radu i Odluka o osnivanju Društva). Pregledom statuta nije zabilježena eksplicitna obaveza sprovođenja analize, niti je propisan postupak donošenja pravilnika.

Da li agencija, ustanova ili organ ima sačinjen i objavljen kadrovski plan kao osnovu za zapošljavanja u datoj kalendarskoj godini?

OBJAŠNJENJE:

Javna preduzeća ne sačinjavanju kadrovske planove niti podliježu zakonskoj obavezi kadrovskog planiranja, koja je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i Uredbom o sadržaju, postupku i načinu pripreme i izmjene Kadrovskog plana propisana za državne organe.

Zakon o privrednim društvima kadrovsku politiku uređuje samo u dijelu koji se odnosi na Komisiju za imenovanja (član 169 stav 4), u kojem se navodi da Komisija daje mišljenje na kadrovsku politiku društva prilikom izbora rukovodećih lica u društvu i obavlja druge poslove u vezi sa kadrovskom politikom društva koje joj povjeri odbor direktora.

Da li preduzeća imaju sačinjene planove integriteta koji odgovaraju na rizike od korupcije prilikom zapošljavanja?

NAPOMENA: Analizirati tri javno dostupna plana integriteta za javna preduzeća.

OBJAŠNJENJE:

Sporadično, planovi integriteta uključuju antikoruptivne mjere koje se odnose na oblast zapošljavanja, ali sprovedene fokus grupe u svrhu dodatnog istraživanja, ukazuju da se ni tada definisane mjere ne sprovode. Primjera radi, od tri analizirana plana integriteta, samo plan 13. Jul Plantaže prepoznaje nepotizam, protekcionizam, neplansko zapošljavanje, zapošljavanje po osnovu krvnog srodstva, partijska i druga nedozvoljena zapošljavanja, kao rizike u oblasti kadrovske politike. Međutim, ovo preduzeće je upravo u prethodnom periodu bilo prepoznato kao primjer nepotističkog zapošljavanja. Planovi  JP Nacionalni parkovi Crne Gore i Aerodroma Crne Gore ne prepoznaju partijsko zapošljavanje u registrima rizika.

Da li zapošljavanje na svim pozicijama u organu, ustanovi, agenciji i sl. podrazumijeva prethodno sprovođenje javnog konkursa ili oglasa?

Zapošljavanje samo na pojedinim pozicijama u privrednim društvima predviđa prethodno sprovođenje javnog konkursa ili oglasa; uglavnom na rukovodećim pozicijama (izvršni direktor) i to u zavisnosti od toga da li je regulisano posebnim zakonom ili statutom konkretnog privrednog društva. Za ostale pozicije nije propisano prethodno sprovođenje javnog konkursa ili oglasa na način kako je to regulisano za državne organe Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

Zakon o radu, koji se primjenjuje i na državna preduzeća, predviđa dužnost poslodavca da slobodno radno mjesto prijavi Zavodu za zapošljavanje, na način i po postupku utvrđenim posebnim zakonom, kao i dužnost Zavoda da oglasi slobodno radno mjesto u privrednom društvu, javnoj ustanovi i drugoj javnoj službi, čiji je osnivač ili većinski vlasnik država, odnosno jedinica lokalne samouprave. S tim u vezi, slobodna radna mjesta u javnim preduzećima se oglašavaju na sajtu Zavoda.

Da li je regulisano trajanje javnog konkursa ili oglasa na način da ostavi dovoljno vremena kandidatima i kandidatkinjama za prijavu?

*Ne, nema javnog konkursa, ili prijave traju manje od 5 dana.
**Djelimično: prijave na oglas ili konkurs su moguće u trajanju do 5 do 10 dana.
***Da, prijave na oglas ili konkurs su moguće u trajanju dužem od 10 dana.

Za javna preduzeća (uglavnom) nije predviđeno popunjavanje radnih mjesta na osnovu javnog oglasa i konkursa na način na koji je to, primjera radi, propisano za državne organe Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

Zakonom o radu (član 24 stav 6) definisano je da u slučaju oglašavanja slobodnog radnog mjesta u privrednom društvu, javnoj ustanovi i drugoj javnoj službi, čiji je osnivač i većinski vlasnik država javni oglas ne može da traje kraće od tri dana. Dodatno, Zakon o radu pod slobodnim radnim mjestom ne podrazumijeva situacije kada postoji potreba da se poslije isteka prethodnog ugovora o radu zaključi novi ugovor o radu sa istim zaposlenim, kada postoji potreba da se zaposleni rasporedi na drugo radno mjesto kod istog poslodavca; kod preuzimanja zaposlenog na osnovu sporazuma poslodavaca, uz njegovu saglasnost i preuzimanja zaposlenih u slučaju promjene poslodavca.

Da li su uslovi za sve kategorije radnih mjesta definisani na jasan i predvidiv način u relevantnom pravnom okviru?

OBJAŠNJENJE:

Zakonom o privrednim društvima propisani su samo generalni i minimalni uslovi za određene kategorije u privrednim društvima, dok detaljna propisanost uslova podzakonskim aktima varira od preduzeća do preduzeća.

Kao što smo opisali u našoj sveobuhvatnoj studiji o javnim preduzećima, posebni uslovi koje izvršni direktor preduzeća treba da ispunjava uopšte nisu definisani zakonom, a kod 15 preduzeća ni u aktima samog preduzeća. U rijetkim slučajevima gdje su posebni uslovi propisani, oni još rjeđe uključuju godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima, posebne sertifikate, stručna znanja iz oblasti djelatnosti društva niti rad u struci, djelatnosti preduzeća. U samo 16 preduzeća je propisana obaveza sprovođenja javnog konkursa za izbor izvršnog direktora. Više informacija dostupno je u našoj analizi ‘’Čija su naša javna preduzeća?’’.

Da li uslovi garantuju zapošljavanje onih kandidata i kandidatkinja, koji posjeduju profesionalno iskustvo, i znanja, vještine i sposobnosti neophodne za obavljanje poslova na datom radnom mjestu?

OBJAŠNJENJE:

Zakon o privrednim društvima ne definiše posebne uslove za zapošljavanja u preduzećima koja su u većinskom državnom ili opštinskom vlasništvu, već je to ostavljeno da se propiše internim aktima preduzećima. Na primjer, za izvršnog direktora ToMontenegro, propisana su samo četiri (relativno niska) uslova koja treba da ispuni:

  • VII1 stepen stručne spreme;
  • pet godina radnog iskustva;
  • aktivno znanje engleskog jezika;
  • ispunjavanje uslova za kretanje i zadržavanje na aerodromima i graničnim prelazima u zemlji i inostranstvu.

Da li procedura zapošljavanja podrazumijeva obaveznu provjeru sposobnosti?

NAPOMENA: Provjera sposobnosti podrazumijeva organizovano testiranje i sl, odnosno postupak koji se ne svodi na provjeru ispunjavanja uslova oglasa ili konkursa?

OBJAŠNJENJE:

Zakon o radu i Zakon o privrednim društvima ne predviđaju obaveznu provjeru sposobnosti prilikom zapošljavanja. Ipak, Zakon o privrednim društvima predvidio je mogućnost obrazovanja komisija odbora direktora: za imenovanje, politiku naknada i druge komisije.

Komisija za imenovanja: 1) priprema predlog kandidata za izvršnog direktora, sa mišljenjem i preporukom za imenovanje; 2) daje mišljenje za predložene kandidate za članove organa upravljanja, kada se to zahtijeva od nje; 3) najmanje jednom godišnje sačinjava izvještaj o primjerenosti sastava i broja članova organa upravljanja i daje mišljenje; 4) daje mišljenje na kadrovsku politiku društva prilikom izbora rukovodećih lica u društvu i obavlja druge poslove u vezi sa kadrovskom politikom društva koje joj povjeri odbor direktora.

Na taj način, obavezna provjera sposobnosti kao za državne službenike nije eksplicitno propisana zakonom i ostavljeno je diskreciono pravo pojedinačnim privrednim društvima da odlučuju o kvalifikovanosti kandidata. Međutim, postoje primjeri preduzeća kao što su Nacionalni parkovi – koji su na osnovu sopstvenog Statuta i mišljenja Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) donijeli Pravilnik o procedurama zapošljavanja i načinu provjere sposobnosti i kriterijuma za izbor kandidata za radna mjesta u svom preduzeću. Ovim Pravilnikom je propisano da Komisiju za provjeru sposobnosti imenuje direktor Javnog preduzeća, a propisan je postupak za provjeru sposobnosti i bliži kriterijumi i način ocjenjivanja. Ipak, u nedostatku jasnog pravnog okvira, ova oblast predstavlja potencijal za zloupotrebu.

Da li postoje odredbe sprječavanja sukoba interesa i neprimjerenih političkih uticaja u radu komisija za provjere sposobnosti?

*Ne, komisije za provjeru sposobnosti mogu uključiti političke ličnosti i lica povezana sa kandidatima/ Komisije za provjeru sposobnosti ne postoje.
**Djelimično. Neke garancije protiv sukoba interesa i/ili neprimjerenih političkih uticaja postoje.
***Da. U komisijama za provjeru sposobnosti ne mogu učestvovati političke ličnosti i lica povezana sa kandidatima/-kinjama.

OBJAŠNJENJE:

Zakon o privrednim društvima ne sadrži odredbe koje se tiču komisija za provjeru sposobnosti kao ni njihovih obaveze u pogledu sprječavanja sukoba interesa i neprimjerenih političkih uticaja u radu komisija za provjeru sposobnosti.

Da li je način rada komisije za provjeru sposobnosti regulisan na pravno predvidiv način, da izbjegne improvizacije i nejednak tretman kandidata/-kinja?

*Ne, rad komisije za provjeru sposobnosti nije regulisan u pogledu zaduženja svih članova, trajanja testiranja, sprovođenja intervjua i sl. / Komisije za provjeru sposobnosti ne postoje.
**Djelimično. Neki aspekti rada komisija za provjeru sposobnosti su regulisani, poput obaveze da se svim kandidatima/-kinjama postavljaju ista pitanja na intervjuu. Ali pravni okvir i dalje ostavlja prostor za improvizacije.
*** Da, svi važni aspekti rada komisija za provjeru sposobnosti su regulisani, uz nužan nivo fleksibilnosti (primjera radi, sloboda u postavljanju potpitanja na intervjuu i sl).

OBJAŠNJENJE:

Rad Komisije nije uređen Zakonom o privrednim društvima, niti Zakonom o radu, tako da je ovo pitanje ostavljeno preduzećima i njihovom odlučivanju. Postoje slučajevi da su pojedinačna preduzeća otvorila ovo pitanje, ali takođe na neadekvatan način.
Primjera radi, Pravilnikom o procedurama za zapošljavanje Nacionalnih parkova propisano je da Komisija za provjeru sposobnosti utvrđuje plan provjere sposobnosti kojim se određuju zadaci članova komisije, pitanja za usmeni intervju, vrijeme trajanja intervjua za svakog kandidata, kao i ostala tehnička pitanja.

Da li je ocjenjivanje od strane komisija za provjeru sposobnosti regulisano na način da se utvrđeni jasni kriterijimi i mjerila za ocjenjivanje sposobnosti, znanja, vještina ili kompetencija kandidata/-kinja?

*Ne, ne postoje mjerila i kriterijumi za ocjenjivanje ocjenjivanje sposobnosti, znanja, vještina ili kompetencija, koje su predmet provjere. / Komisije za provjeru sposobnosti ne postoje.

OBJAŠNJENJE:

Zakonom o privrednim društvima ni Zakonom o radu nije propisano ocjenjivanje. Ipak, pojedinačnim podzakonskim aktima kao što je Pravilnik NPCG propisani su bliži kriterijumi i način ocjenjivanja na osnovu odgovarajućeg broja bodova po osnovu stučnih i radnih kvaliteta kandidata, rezultata provjere sposobnosti i prosječne ocjene studiranja. Ipak, u nedostatku jasnog pravnog okvira, ova oblast predstavlja potencijal za zloupotrebu.

Da li provjera sposobnosti omogućava izradu pisanih testova pod šifrom?

*Ne/ nema provjere sposobnosti.
**Djelimično (primjera radi, teorijski dio testa se izrađuje pod šifrom a praktični ne)

OBJAŠNJENJE:

Testovi za provjeru sposobnosti kandidata nisu regulisani Zakonom. Čak i onamo gdje je podzakonskim aktima (pravilnikom) regulisan postupak provjere (Nacionalni parkovi), definisana je samo provjera putem posebno strukturiranog usmenog intervjua.

Da li je udio intervjua u ukupnom zbiru poena sveden na nivo u kojem ne može da ima odlučujuću ulogu u ukupnom rangu kandidata/-kinje?

*Ne/ nema provjere sposobnosti.
**Djelimično, udio intervjua varira u zavisnosti od pozicije/zvanja u koje se kandidat/-kinja biraju.

OBJAŠNJENJE:

Nije regulisano Zakonom.

Za one koje je definisano pravilnikom (kao što su Nacionalni parkovi Crne Gore), provjera sposobnosti vrši se samo usmenim intervjuom, individualno sa svakim kandidatom, pa intervju, kao vrlo subjektivna metoda provjere, igra odlučujuću ulogu u ukupnom rangu kandidata.

Da li pravni okvir garantuje transparentno izvještavanje o postupcima provjere sposobnosti, na način da zainteresovana javnost i protivkandidati/-kinje mogu ostvariti uvid u zadatke i pitanja koja su bila predmet provjere?

*Ne/ nema provjere sposobnosti.
**Djelimično. Primjera radi, moguće je izvršiti uvid u testove koji su rađeni pod šifrom, ali ne i u cjelokupnu dokumentaciju i zapisnike o intervjuu.
***Da, moguće je izvršiti uvid u cjelokupnu dokumentaciju, uključujući i zapisnike o intervjuu.

OBJAŠNJENJE:

Nije regulisano Zakonom. U načelu, Zakon o slobodnom pristupu informacijama dozvoljava uvid u dokumentaciju u posjedu organa vlasti, u smislu tog zakona, u koja spadaju i javna preduzeća. Međutim, kako nema obaveze da se izvještava o provjeri sposobnosti, nije ni izvjesno da su javna preduzeća u posjedu te dokumentacije.

Da li rezultat provjere sposobnosti i ocjene uslova za dato radno mjesto odlučujuće utiče na odluku o zapošljavanju? Ovo podrazumijeva da se prvorangirani kandidat/-kinja bira na radno mjesto.

*Ne / nema provjere sposobnosti.
**Djelimično. Primjera radi, provjera sposobnosti rezultira rang listom, ali rukovodioci ili tijelo nadležno za odlučivanje imaju diskrecionu moć da zaposle bilo koga sa te liste.

OBJAŠNJENJE: Nije regulisano Zakonom.

Da li se rukovodni kadar bira na period koji se ne poklapa sa izbornim ciklusom, u mandatu od četiri godine?

OBJAŠNJENJE:

Zakonom o privrednim društvima predviđeno je da mandat izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, u skladu sa ugovorom zaključenim sa predsjednikom odbora direktora. Članovi odbora direktora i članovi upravnog odbora biraju se na period utvrđen statutom, koji ne može biti duži od četiri godine.

Da li određivanje vršilaca dužnosti sprječava da se bez prethodne provjere sposobnosti na pozicije dovedu osobe spolja, bez prethodnog iskustva u organu, ustanovi, agenciji i sl?

*Djelimično. Primjera radi, propisuje se da se po pravilu vršiocu dužnosti imenuju iz reda već zaposlenih u datom organu, ustanovi, agenciji, iako su dozvoljeni izuzeci.

OBJAŠNJENJE:

Zakon o privrednim društvima ne predviđa određivanje vršilaca dužnosti, za razliku od posebnih zakona o javnim preduzećima u zemljama regiona koji to pitanje regulišu, kao, primjera radi, u Srbiji.

Da li kandidati/-kinje koji smatraju da su im povrijeđena prava, mogu da potraže njihovu zaštitu ulaganjem žalbe ili pokretanjem spora?

*Djelimično, primjera radi, samo u određenim slučajevima.

OBJAŠNJENJE:

Prema Zakonu o radu, lice koje traži zaposlenje imaju pravo da u slučaju zabranjenih ponašanja definisanih posebnim odredbama Zakona o radu pokrene postupak pred nadležnim sudom. Preciznije, riječ je o članovima Zakona o radu, koji propisuju zabranu diskriminacije lica koja traže zaposlenje, neposrednu i posrednu diskriminaciju, diskriminaciju po više osnova, uznemiravanje i seksualno zlostavljanje, zabranu diskriminacije u odnosu na profesionalne sisteme socijalnog osiguranja, zabranu diskriminacije u odnosu na stručno osposobljavanje i usavršavanje, zabranu diskriminacije u odnosu na članstvo u organizacijama zaposlenih i poslodavaca, i zlostavljanje na radnom mjestu (mobing).

U slučaju da postoji drugostepeno tijelo za žalbe, da li postoje odredbe sprječavanja sukoba interesa i neprimjerenih političkih uticaja u radu tih tijela?

*Ne, komisije za žalbe mogu uključiti političke ličnosti i lica povezana sa kandidatima/-kinjama na konkursu ili oglasu.
**Djelimično. Neke garancije protiv sukoba interesa i/ili neprimjerenih političkih uticaja postoje.
***Da. U komisijama za žalbe ne mogu učestvovati političke ličnosti dok su članovi povezani sa kandidatima/-kinjama dužni da se izuzmu.

OBJAŠNJENJE: Nije primjenjivo, jer nije propisana mogućnost žalbe.

Da li je način rada tijela za žalbe regulisan na pravno predvidiv način, da izbjegne improvizacije i nejednak tretman kandidata/-kinja? 

Napomena: provjeriti Poslovnik o radu Komisije za žalbe, i načela rada u Zakonu.

OBJAŠNJENJE: Nije primjenjivo, jer nije propisana mogućnost žalbe.

Da li upravni i sporovi pred osnovnim sudovima imaju prioritet u radu ukoliko je riječ o povredi prava prilikom zapošljavanja u javnom sektoru?

OBJAŠNJENJE:

Iako Zakon o parničnom postupku propisuje da u postupku u parnicama iz radnih odnosa, a naročito pri određivanju rokova i ročišta, sud će uvijek da obrati naročito pažnju na potrebu hitnog rješavanja radnih sporova, u praksi ovi sporovi traju dugo. Nema specijalizovanog suda ili sudskih odjeljenja za radne sporove, na šta je naročito upozorovala Unija slobodnih sindikata.

Da li je trajanje drugostepenih postupaka i sporova zbog povreda prava prilikom zapošljavanja u javnom sektoru dovoljno kratko da omogući efikasnu zaštitu prava?

*Ne, trajanje upravnog postupka je znatno duže od 30 dana a spora od dva mjeseca.
**Djelimično, postupci traju između 30 i 60 dana, a sporovi između 2 i 6 mjeseci.
***Da. Postupci su kraći od 30 dana a sporovi od 2 mjeseca.

OBJAŠNJENJE:

Prosječno trajanje sporova pred osnovnim sudovima, koji su nadležni za radne sporove, u 2020. godini bilo je 158 dana.

Da li inspekcijski nadzor nad zapošljavanjem u javnim preduzećima funkcioniše na predvidiv način (zna se koja je inspekcija nadležna) i učinkovit način?

NAPOMENA: Analiza izvještaja inspekcije rada u pogledu trajanja inspekcijskog nadzora, opsega nad javnim preduzećima i sl.

OBJAŠNJENJE:  

Zakon o radu predviđa da inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona i drugih propisa o radu, kolektivnih ugovora i ugovora o radu kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih – vrši inspekcija rada. Međutim, na osnovu odgovora na zahtjev za slobodan pristup informacijama upućenog Inspekciji rada, zaključuje se da Inspekcija ne izvještava zasebno o inspekcijskom nadzoru izvršenom u javnim preduzećima pa se ne može procijeniti učinkovitost nadzora u ovoj oblasti.

Idi na vrh